ALGEMENE PRIVACYVERKLARING TUINHIER, AFDELING BRAKEL

TuinHier, afdeling Brakel, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

TuinHier, afdeling Brakel, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
 • .

  Als TuinHier, afdeling Brakel, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  TuinHier, afdeling Brakel,
  p/a Jacob Lacopsstraat 20/301
  9700 OUDENAARDE
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

  Uw persoonsgegevens worden door TuinHier, afdeling Brakel, verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TuinHier Brakel; (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen, opslagen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

  Foto’s:

  Tijdens onze activiteiten kunnen er (groeps)foto's genomen worden waarbij het kan zijn dat deelnemers herkenbaar in beeld komen. Deze foto's worden door ons enkel gebruikt voor publicatie op onze website of facebookpagina. Indien u niet wenst gefotografeerd te worden, kan u de fotograaf van dienst daarop aanspreken. Indien u een gepubliceerde foto, waarop u duidelijk herkenbaar in beeld bent, verwijderd wenst te zien van onze website of facebookpagina, dan kan u daarvoor contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

  Verstrekking aan derden:

  De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen.

  Bewaartermijn:

  TuinHier, afdeling Brakel, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  De gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard.

  Beveiliging van de gegevens:

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen binnen onze mogelijkheden om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens TuinHier, afdeling Brakel, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  • Wij maken back-ups (versleutelde USB-stick) van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Uw rechten omtrent uw gegevens:

  U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren (via kopie identiteitskaart) voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Klachten:

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35 te 1000 BRUSSEL. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Wijziging privacyverklaring:

  TuinHier, afdeling Brakel, kan zijn privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen.